حجت فلاح

مدیر طرح های توسعه شهری / کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف
نظارت و کنترل بر روند تهیه طرحهای راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق
برنامه ریزی لازم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط
نظارت و مدیریت بر اجرای ماده 99 قانون شهرداریها و بندها و تبصره های ذیل آن
تدوین و پیشنهاد راهبردهای اساسی در حریم شهر براساس ماده 99 قانون شهرداریها و سندهای طرحهای جامع و تفصیلی شهر
نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک آنها
تهیه طرحهای مطالعاتی تفصیلی از طریق مهندسین مشاور ذیصلاح با هماهنگی مراجع ذیربط
بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق با سایر واحدها و سازمانهای تابعه شهرداری
صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرایی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری
برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری
بررسی طرحهای تفصیلی شهری و تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادات به منظور تصویب طرحهای تفصیلی
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

آدرس و تلفن

یزد، میدان آزادی، ابتدای خیابان شهید مطهری، طبقه سوم ساختمان شهرداری

تلفن: 37252010- 035 داخلی 273