علی نوری

مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها / کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه یزد
مسئولیت ها و وظایف
برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین آئین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسایل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی
ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق باتوجه به ضوابط و دستورالعمل های موجود
برنامه ریزی لازم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمان های ذیربط
نظارت در ثبت و نگهداری و طبقه بندی برنامه های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
اقدام در تهیه و تدوین آئین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسایل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی
صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای دقیق ضوابط طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری
مدیریت سیستم جامع شهرسازی
  1. اهم اقدامات انجام شده
  2. - تشکیل جلسات کارگروه روان سازی صدور مجوزها
  3. - تشکیل جلسات کارگروه سیستم جامع شهرسازی 
  4. - طراحی و اجرای طرح پروانه تک برگی 
  5. - طرح صدور پروانه دو مرحله ای  (پروانه شهرسازی و پروانه ساخت )
  6. - اصلاح فرآیندهای صدور مجوز در مناطق
  7. - طراحی فرآیند صدور پروانه المثنی
  8. - تهیه آیین نامه صدور پروانه بر روی اراضی مشاعی
  9. - تهیه آیین نامه فرم ارجاع تخلفات زیر 50 مترمربع به کمیسیون ماده صد
  10. - طراحی و اصلاح گزارشات خروجی سیستم جامع شهرسازی از جمله فرم اعلام ضابطه، کنترل نقشه، پروانه و ...

      آدرس و تلفن

       یزد، میدان آزادی، ابتدای خیابان شهید مطهری، طبقه اول ساختمان شهرداری

        تلفن: - 37252010-035   داخلی 277