مصوبات کمیسیون ماده پنج

مصوبات سال 1398

 

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1398/01/24

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1398/02/21

مصوبات سال 1397

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/02/03

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/03/07

-مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/04/26

- مصوبه کمیسیون مده پنج مورخ 1397/05/30

-مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/06/12

 - مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/07/17

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/08/26

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/09/06

-مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/09/24

-مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/10/22

-مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/11/06

-مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/11/27

-مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1397/12/04

 

 

مصوبات سال 1396

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/02/03

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/02/17

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/03/09

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/04/27

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/05/29

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/07/26

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/08/09

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/10/11

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/11/04

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/11/23

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/12/08

- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1396/12/23

 

مصوبات سال 1395

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ   1395/01/17

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 1395/02/08

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 1395/02/25

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 1395/03/26

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 1395/04/22

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 1395/05/20

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 1395/06/31

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 1395/07/27

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 1395/09/03

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 1395/09/17

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 1395/09/30

-  مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1395/10/28
- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1395/11/12 - مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1395/11/23
- مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1395/12/01 - مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1395/12/24