ارتفاع مجاز جان پناه چه اندازه است؟

ارتفاع مجاز جان پناه چه اندازه است؟

حداقل یک متر در صورت رعایت حسن همجواری تا 1/70 مجاز است. (اما در هر صورت ارتفاع کلی ملک تاروی جان پناه نباید بیشتر از مجموع ارتفاع مجاز ساختمان + یک متر باشد.)