ارتفاع مفید مسکونی چقدراست؟

ارتفاع مفید مسکونی چقدراست؟

از کف تا زیر سقف حداقل 2/70 و حداکثر 3/20 و در قطعات ویلایی حداکثر 3/60 متر.