ارسال ضوابط طرح تفصیلی جدید شهر یزد به اداره کل راه و شهرسازی


ضوابط طرح تفصیلی شهر یزد تهیه شده توسط مهندسین مشاورآرمانشهر پس از چندین مرحله بررسی توسط کمیته نظارتی  تهیه طرح تفصیلی در شهرداری یزد، جهت طی مراحل قانونی آن به اداره  کل راه و شهرسازی  استان یزد ارسال گردید.