ارسال طرح پیشنهادی شبکه 30 متری حجاب به شورای اسلامی شهر

ارسال طرح پیشنهادی شبکه 30 متری حجاب به شورای اسلامی شهر

ارسال طرح پیشنهادی شبکه 30 متری حجاب به شورای اسلامی شهر

 

طرح پیشنهادی شبکه 30 متری حجاب منشعب از بلوار آیت ا... خامنه ای و بلوار فضیلت توسط کارشناس معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر یزد ارسال شد.  

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری: این طرح براساس درخواست منطقه سه شهرداری و مطابق با نقشه طرح تفصیلی پیشنهادی و با در نظر گرفتن وضع موجود تهیه شده است. همچنین کلیه تعهدات شهرداری بر روی پلاکهای واقع در محدوده طرح توسط منطقه سه شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است.    

 

شایان ذکر است درخصوص اتصال طرح به بلوار آیت ا... خامنه ای و بلوار فضیلت، تمهیدات ترافیکی نیز توسط  معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری در نظر گرفته شد.