اعضاي شهرسازي

اعضاي شهرسازي

 


-------------------------------------------------------------------------------

اهم وظایف

-         تدوین و پیشنهاد راهبردهای اساسی در حریم شهر بر اساس ماده 99 قانون شهرداریها و سندهای طرح های جامع و تفصیلی شهر،

-         نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک آنها،

-         تهیه طرح های مطالعاتی تفصیلی از طریق مهندسین مشاور ذیصلاح با هماهنگی مراجع ذیربط،

-         بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرح های اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق با سایر واحدها و سازمانهای تابعه شهرداری،

-         بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرایی دقیق طرحهای تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری،

-         برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به ضوایط و معیارهای طراحی شهری و معماری،

-        بررسی طرحهای تفصیلی شهری و تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادات به منظور تصویب طرحهای تفصیلی، انجام سایر وظایف محوله طبق دستورمافوق.