اعضاي شهرسازي

اعضاي شهرسازي

 

1- سعید شایگان

2- راضیه اسدالائی

3- محبوبه جعفرپور

4- مریم انوری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 اهم وظایف گروه معماری

 

1-     تهیه طرح های اجرایی گذرها و گره های شهری

2-   تهیه طرح های معماری فضاهای عمومی

3-    تهیه طرح های پارکها و فضای سبز

4-    تهیه طرح های بدنه سازی شهری

5-     نظارت بر کار مشاورین امور ساماندهی و طراحی طرف قرارداد با شهرداری یزد

6-     بررسی و تایید نقشه های ابنیه های تاثیرگذار در سیما و منظر شهری