اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد طی جلسه ای در جریان چگونگی روند تهیه طرح تفصیلی شهر یزد قرار گرفتند.


 
عضای محترم شورای اسلامی شهر یزد طی جلسه ای در جریان چگونگی روند تهیه طرح تفصیلی شهر یزد قرار گرفتند.
در این جلسه که آقایان فقیه خراسانی، کوچک زاده، مطهریان، میرحسینی و سرکارخانم وزیری حضور داشتند مهندس زرگرباشی معاون شهرسازی و معماری، مهندس فلاح مدیر طرح های توسعه شهری و همچنین مهندس فلاحتیان مشاور شهرسازی شهردار در ارتباط با روند تهیه و بررسی طرح تفصیلی شهر یزد توصیحات مفصلی ارائه نمودند.
در ادامه هریک از اعضای شورای اسلامی شهریزد در خصوص طرح تفصیلی و مسائل مربوطه به ارائه سوال پرداختند که در همین رابطه معاون شهرسازی و معماری طی توضیحاتی در رابطه با مسائل ترافیکی، فرهنگی و جمعیتی و به طول کلی مسائل مربوط به طرح تفصیلی  به سوالات مطروحه پاسخ دادند.
قابل ذکر می باشد بررسی نقشه های طرح تفصیلی بافت فرسوده شهر یزد، نقشه های پیشنهادی منطقه دو توسط اعضای کمیته نظارتی، کمیته فنی کمیسیون ماده پنج و کارشناسان شهرسازی حوزه شهرسازی و معماری به اتمام رسیده است، و بزودی بررسی نقشه های پشنهادی منطقه یک و منطقه سه در صورت ارائه از سوی مشاور آرمانشهر توسط  کارشناسان شهرسازی حوزه شهرسازی و معماری شروع خواهد شد.