آماده باش به دفاتر کارگزاری شهرداری

آماده باش به دفاتر کارگزاری شهرداری

آماده باش به دفاتر کارگزاری شهرداری

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد: جلسه ای درخصوص بررسی عملکرد سال 1393 دفاتر کارگزاری و واگذاری بعضی از خدمات در آینده به این دفاتر با حضور کارشناسان معاونت شهرسازی معماری، نمایندگان شهرداری مناطق و دفاتر کارگزاری در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید. 

با توجه به نظر سنجی به عمل آمده مبنی بر رضایت مردمی از وجود و ادامه دفاتر کارگزاری، تصمیماتی درخصوص نحوه ادامه کار این دفاتر اخذ گردید.