آماده سازی اراضی 70 هکتاری جنب پایانه بار

آماده سازی اراضی 70 هکتاری جنب پایانه بار

آماده سازی اراضی 70 هکتاری جنب پایانه بار