انتخاب مسئول دفاتر کارگزاری مناطق سه گانه شهرداری یزد

انتخاب مسئول دفاتر کارگزاری مناطق سه گانه شهرداری یزد 

دبیر کارگروه دفاتر کارگزاریها از انتخاب مسئولین دفاتر مناطق سه گانه شهرداری یزد خبر داد

انتخاب مسئول دفاتر کارگزاری مناطق سه گانه شهرداری یزد

  مهندس محمد رضا شفیعی افزود با توجه به صورتجلسه مورخ 1391/02/07 کارگروه دفاتر کارگزاری و با عنایت به تاکید شورای محترم اسلامی شهر یزد مبنی بر افتتاح دفاتر کارگزاری مناطق، بر همین اساس مسئولین دفاتر کارگزاری مناطق سه گانه شهرداری یزد در حضور اعضا کارگروه و شرکت کنندگان در آزمون توسط شهردار محترم به قید قرعه  به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1-    آقای مهندس سید رضا موهبت دفتر کارگزاری منطقه یک

2-    آقای مهندس  محمد بابایی زارچی دفتر کارگزاری منطقه دو

3-    آقای مهندس حمید رضا تربتی دفتر کارگزاری منطقه سه