انتصاب مهندس امید فتاحی به عنوان سرپرست مدیریت بافتهای فرسوده


انتصاب مهندس امید فتاحی به عنوان سرپرست مدیریت بافتهای فرسوده
طی ابلاغ شماره 210/910059131 مورخ 20 /12/91 از طرف مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد، مهندس امید فتاحی به عنوان سرپرست مدیریت بافتهای فرسوده منصوب گردید.
در این حکم شهردار محترم یزد ضمن خواهان تلاش مضاعف جهت ارتقاء کیفی محدوده بافت فرسوده ، برفراهم آوردن مقدمات تشکیل سازمان نوسازی و املاک شهرداری به منظور فعال ساختن پتانسیل های متنوع شهرداری در بخش زمین و مسکن و انجام سایر وظایف پیش بینی شده در سازمان مصوب شهرداری تاکید نمودند.
شایان ذکر است پیش از این مهندس فتاحی تحت عنوان قائم مقام بنیاد نخبگان استان یزد مشغول به خدمت بود.