اهم اقدامات انجام شده

  1. اهم اقدامات انجام شده
  2. - تشکیل جلسات کارگروه روان سازی صدور مجوزها
  3. - تشکیل جلسات کارگروه سیستم جامع شهرسازی 
  4. - طراحی و اجرای طرح پروانه تک برگی 
  5. - طرح صدور پروانه دو مرحله ای  (پروانه شهرسازی و پروانه ساخت )
  6. - اصلاح فرآیندهای صدور مجوز در مناطق
  7. - طراحی فرآیند صدور پروانه المثنی
  8. - تهیه آیین نامه صدور پروانه بر روی اراضی مشاعی
  9. - تهیه آیین نامه فرم ارجاع تخلفات زیر 50 مترمربع به کمیسیون ماده صد
  10. - طراحی و اصلاح گزارشات خروجی سیستم جامع شهرسازی از جمله فرم اعلام ضابطه، کنترل نقشه، پروانه و ...