اگهی فراخوان عمومی (راه اندازی دفتر تسهیل گری مربوط به امور باغات سطح شهر یزد)

اگهی فراخوان عمومی (راه اندازی دفتر تسهیل گری مربوط به امور باغات سطح شهر یزد)

اگهی فراخوان عمومی (راه اندازی دفتر تسهیل گری مربوط به امور باغات سطح شهر یزد)

 

شهرداری یزد در نظر دارد به منظور بهره گیری از توانایی شرکتهای مشاوره درخصوص تسهیل گری در امور باغات محدوده و حریم شهر یزد با اولویت باغ بزرگ شهر اقدام به تأسیس دفاتر تسهیل گری نماید. بدینوسیله از مشاورین واجد صلاحیت که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات و دریافت فرم های مربوطه با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

در ضمن مشاورین واجد شرایط از تاریخ انتشار به مدت دو هفته می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس: یزد- میدان آزادی- دبیرخانه اداره حراست شهرداری مرکزی یزد مراجعه فرمایند.

تلفن: 03537252010- داخلی 143- 270

مدارک ارسالی :

تصویر برابر اصل اساسنامه، آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات

شرایط مشاورین:

1-بومی یزد

2-ملزم به تشکیل دفتر (داشتن دفتر کار در محل باغ بزرگ شهر)

3-ارائه سوابق کاری مرتبط

4-حداقل دو نیرو با مدارک تحصیلی کارشناسی شهرسازی و کارشناسی اقتصادی

نحوه تأمین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه سال 95 شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.

مهلت تحویل اسناد : حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1395/03/30 می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1395/03/31 در محل حوزه شهردار یزد (دفتر قائم مقام) مفتوح می شود.

محل انجام کار: شهر یزد

محل دریافت اسناد : با مراجعه به سایت  yazd.ir

زمان دریافت اسناد: مبلغ دریافت اسناد 200,000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2091521000 نزد بانک تجارت. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.

به اسناد فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پاکتهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده فراخون می باشد.