آیا می توان ساختمان را در جهات گوناگون زمین ایجاد کرد؟

آیا می توان ساختمان را در جهات گوناگون زمین ایجاد کرد؟

احداث ساختمان در یک، دو، سه یا چهار جبهه یا وسط زمین صرفاً به صورت همکف (با رعایت سطح اشغال پهنه و حداکثر ارتفاع از کد کف تا روی سقف 5 متر مجاز است.)