ایجاد زیرساخت اطلاعات مکانی در سرویسهای امدادی-اضطراری شهری

ایجاد زیرساخت اطلاعات مکانی در سرویسهای امدادی-اضطراری شهری

ایجاد زیرساخت اطلاعات مکانی در سرویسهای امدادی-اضطراری شهری

 

 

محمدعلی شیرزاده

 

 

کارشناس ارشد GIS، شهرداری یزد، معاونت شهرسازی و معماری                  Email: isatis_gis@yahoo.com

 

 

چکیده

امروزه سیستم­های اطلاعات مکانی(GIS) بعنوان ابزاری قدرتمند در برنامه­ریزی شهری در خدمت مدیران قرار گرفته است، بطوریکه در برخی مراکز و سازمانها جزء لاینفک آنها به شمار می­رود. سرویس­های امدادی-اضطراری بدلیل اهمیت جان و مال افراد بعنوان حساس­ترین مراکز خدمات­دهی شهری به شمار می­روند. زمان امدادرسانی بعنوان فاکتور مهم و حیاتی در آنها مطرح می­باشد. هرچه این زمان به حداقل ممکن رسانده شود، باعث کاهش حجم وسیعی از تلفات جانی و مالی خواهد شد. در این تحقیق ابتدا با بررسی فرآیند امدادرسانی سرویس­های اضطراری، عوامل تاثیرگذار در افزایش زمان امدادرسانی نیروها شناسایی شدند. سپس به نحوه کاهش تاثیر این عوامل بر روی زمان پرداخته شد. در نهایت مدلی متشکل از پایگاه داده، نرم افزارها و اطلاعات مورد نیاز ارائه شد که با استفاده از آن و ایجاد زیرساخت اطلاعات مکانی در سرویس­های اضطراری، ضمن کاهش زمان امدادرسانی و تسهیل در خدمات­دهی نیروها، امکان انجام آنالیزهای مکانی بر روی عملیاتهای امدادی برای مدیران و تصمیم­گیرندگان فراهم خواهد آورد.

 

واژه های کلیدی: زیرساخت اطلاعات مکانی(SDI)، مدیریت امداد و نجات، سیستم اطلاعات مکانی(GIS)، پایگاه داده.