بازدید کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری از پروژه های عمرانی شهر شیراز


بازدید کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری از پروژه های عمرانی شهر شیراز
در این ماموریت که به مدت سه روز به طول انجامید جمعی از کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری به اتفاق برخی از اعضا شورای اسلامی شهر یزد و همچنین کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی و معاونت فنی و عمرانی شهرداری یزد از پروژه های عمرانی شهر شیراز بازدید و از چگونگی روند کار و همچنین پیشرفت پروژه های مزبور آگاهی یافتند.
قابل ذکر می باشد از حوزه معاونت شهرسازی و معماری آقایان مهندس قاضی نسب، ابراهیم زاده، کریمی، و رشیدی در این ماموریت حضور داشتند.