بازدید کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری از دفاتر کارگزاری