بخش ارتباط با معاون و جذب ایده

 

مجتبی فرهمند

معاون شهرسازی و معماری

          ارتباط با معاونت
          جذب ایده ها