بررسی حرایم مربوط به راه آهن و قنوات در جلسه کمیته نظارتی طرح تفصیلی مورخ 7/12/91 با حضور نمایندگان اداره کل راه آهن و شرکت آب منطقه ای


 

 
بررسی حرایم مربوط به راه آهن و قنوات در جلسه کمیته نظارتی طرح تفصیلی مورخ 7/12/91 با حضور نمایندگان اداره کل راه آهن و شرکت آب منطقه ای
در این جلسه که باحضور اعضای کمیته نظارتی و به اتفاق نمایندگان اداره کل راه آهن و همچنین شرکت آب منطقه ای برگزار گردید به طور جداگانه حرایم مربوط به راه آهن و قنوات متروکه و فعال و همچنین مسیل ها جهت درج در ضوابط طرح تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته شد.
قابل ذکر می باشد در این جلسه محدوده و حریم مشخص شده راه آهن در طرح تفصیلی جدیدد شهر یزد مورد موافقت قرار گرفت.