بررسی طرح تفصیلی بافت فرسوده و پیشنهادی منطقه 2 توسط کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری


بررسی طرح تفصیلی بافت فرسوده و پیشنهادی منطقه 2 توسط کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری
 
کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری به اتفاق مشاور شهرسازی شهردار، رئیس اداره بافت فرسوده اداره کل راه و شهرسازی، نماینده سازمان عمران و مسکن سازان، نماینده اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و نماینده مشاور در مواردی نیز معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان شورای اسلامی شهر یزد، طی جلسات متعدد بصورت صبح و عصر به بررسی نقشه های پیشنهادی منطقه دو و همچنین نقشه های بافت فرسوده شهر یزد ارائه شده توسط مشاور طرح تفصیلی پرداخته اند.
در این جلسات تمام شبکه معابر و کاربریها، چگونگی دسترسی ها و پارکینگ های مناطق مزبور با توجه به مصوبات کمیسیون ماده پنج به صورت جزء به جزء جهت رفع اشکال و ابهامات مورد بررسی قرار می گیرد.
قابل ذکر است بزودی نقشه پیشنهادی منطقه یک پس از ارائه توسط مشاور در این کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین جلسات کمیته نظارتی تهیه طرح تفصیلی روزهای دوشنبه هر هفته به صورت منظم با حضور تمام اعضاء در دفتر طرح تفصیلی شهرداری یزد برگزار می گردد.