بررسی گردش کار صدور مجوزها در کارگروه سیستم جامع شهرسازی

بررسی گردش کار صدور مجوزها در کارگروه سیستم جامع شهرسازی

 

جلسه کارگروه سیستم جامع شهرسازی در دفتر مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها با حضور مدیر درآمد، معاونین مناطق و سازمان فاوا در  تاریخ 1397/07/26 برگزار گردید.

در این جلسه گردش کار صدور مجوزهای مختلف بمنظور یکسان سازی نحوه عملکرد آنها در مناطق و دفاتر در جهت رضایت مراجعین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه ضمن تصویب گردش کارهای اصلاحی، موضوع عملکرد سیستمی محاسبات تراکم، سرانه و نحوه ورود اطلاعات توسط  اعضاء تبیین و مورد تأیید قرار گرفت.