برگزاری جلسه بررسی چگونگی تهیه طرح تفصیلی شهر یزد در حوزه شهرسازی و معماری

برگزاری جلسه بررسی چگونگی تهیه طرح تفصیلی شهر یزد در حوزه شهرسازی و معماری

برگزاری جلسه بررسی چگونگی تهیه طرح تفصیلی شهر یزد در حوزه شهرسازی و معماری

براساس دعوتنامه شماره 910041573 مورخ 14/9/91 جلسه بررسی چگونگی تهیه طرح تفصیلی شهر یزد در حوزه شهرسازی و معماری با حضور شهردار منطقه سه، نمایندگان شهرداری مناطق 1 و 2، مشاور شهرسازی شهردار و همچنین نمایندگان مشاور آرمانشهر در روز سه شنبه مورخ 21/9/91 در محل دفترحوزه معاونت شهرسازی و معماری برگزار گردید.

در این جلسه مهندس فلاح مدیریت طرحهای توسعه شهری با ذکر این نکته که بررسی نقشه های وضع موجود مناطق یک و دو به پایان رسیده است  و نقشه های وضع موجود منطقه سه نیز در حال بررسی می باشد علت تشکیل جلسه را استفاده از نظرات و پیشنهادات مدیران مناطق با توجه به ارائه نقشه های پیشنهادی توسط مشاور دانستند.

سپس مهندس ایمانی نماینده مشاور آرمانشهر در خصوص چگونگی روند تهیه طرح و ارائه گزارشی در خصوص سرانه ها و کاربری ها و شبکه های معابر شهر یزد پرداخت

در ادامه نیز نمایندگان شهرداری های مناطق به ارائه معضلات و همچنین پیشنهادات مربوط به حوزه مدیریت خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

اثرات طرح مصوب اراضی باغات کوثر بر روی شهر ،موضوع راه آهن و چگونگی رعایت حریم آن، مشکل خدمات دهی به محله اسکان، بازنگری در پارکینگ کاربری ها و بر معبر، محدوده فریزه شده بلوار پیرنیا، ترافیک برخی از شبکه های اصلی شهر، نوارسبز مجاور شبکه ها و ...

در انتها مهندس زرگر باشی با ذکر این نکته که شبکه ها، کاربری ها و خدمات باید به گونه ای توسط مشاور جانمایی گردد که از کارایی لازم برخوردار باشد، در نظر گرفتن پارک منطقه ای را در منطقه یک شهرداری یزد، در طرح تفصیلی خواستار شد.