برگزاری جلسه کمیته نظارتی تهیه طرح تفصیلی شهر یزد


جلسه کمیته نظارتی تهیه طرح تفصیلی شهر یزد درتاریخ 18/10/91 در اتاق طرح تفصیلی شهرداری یزد برگزار گردید
در این جلسه که با حضور معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی یزد، رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهریزد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد، معاون شهرسازی و معماری دفتر فنی استانداری یزد، نمایندگان مهندسین مشاور آرمانشهر، مشاور شهرسازی شهرداری، مدیر طرح های توسعه شهری شهرداری یزد و جمعی از کارشناسان حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و همچنین کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد برگزار گردید، نماینده مشاور آرمانشهر در خصوص نقشه های پیشنهادی منطقه دو گزارشی ارائه نمودند.
در ادامه مهندس جعفریان معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی و مهندس زرگر باشی معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد در خصوص نقشه های پیشنهادی منطقه دو به ارائه توضیحاتی پرداختند.
همچنین مقرر گردید جلسه بعدی کمیته نظارتی تهیه طرح تفصیلی در روزهای دوسنبه و سه شنبه مورخ 25 /10/91 و 26/10 91 راس ساعت 10 در اتاق طرح تفصیلی شهرداری یزد برگزار گردد.