بیست و ششمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

بیست و ششمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

 

بیست و ششمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه که جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح اجرایی گذر 12 متری کوچه 52 منشعب از بلوار جمهوری

- طرح اتصال بلوار شهید موحدین (جوکار) به کنارگذر

- ساماندهی معابر اطراف سینما تک

- طراحی ساختمان شهرداری منطقه چهار

- فرهنگسرای محله ای واقع در بلوار فلسطین