تایید نقشه های پیشنهادی طرح تفصیلی مناطق یک و دو شهر یزد


نقشه های پیشنهادی طرح تفصیلی مناطق یک و دو شهر یزد توسط شورای اسلامی شهر یزد مورد تایید قرار گرفت.
این مهم طی بندهای یک و دو صورتجلسه مورخ 8/3/92 شورای محترم اسلامی به شهرداری یزد ابلاغ گردید.
قابل ذکر می باشد نقشه های پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه  سه شهر یزد نیز به زودی جهت تایید به شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
تصویب نهایی طرح مزبور منوط به مطرح نمودن و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج شهر یزد می باشد. در این رابطه نقشه های مناطق یک و دو به تصویب کمیته فنی کمیسیون ماده پنج رسیده است.