تدوین آئین نامه تغییرات کدنوسازی املاک

تدوین آئین نامه تغییرات کدنوسازی املاک

 

در راستای یکسان سازی عملکرد مناطق شهرداری و سازمان فاوا در موارد تغییرات کدنوسازی املاک، تفکیک، تجمیع، جلسه ای در این خصوص با حضور نمایندگان حراست، فاوا و مناطق در دفتر مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها تشکیل گردید.  

در این جلسه ضمن تشریح وضع موجود و ناهماهنگی ها و مشکلات فعلی، پس از بحث و تبادل نظر، آئین نامه ای درخصوص فرآیند تغییرات ضروری کدهای نوسازی تدوین گردید تا با دقت کافی و در زمان کوتاه نسبت به تغییرات مورد نیاز اقدام گردد.