تصویب ضوابط طرح تفصیلی شهر یزد در کمیته فنی کمیسون ماده پنج

تصویب ضوابط طرح تفصیلی شهر یزد در کمیته فنی کمیسون ماده پنج

 

مدیر طرح های توسعه شهری از تصویب ضوابط طرح تفصیلی شهر یزد در کمیته فنی کمسیون ماده پنج خبر داد.
به گفته مهندس فلاح مدیر طرح های توسعه شهری ضوابط طرح تفصیلی شهر یزد که کلیات آن قبلادر کمیته نظارتی تهیه طرح تفصیلی جمع بندی و مورد تایید قرار گرفته بود و همچنین از طرف شورای محترم اسلامی شهر یزد نیز تایید شده است، طی بررسی های فشرده در مدت زمان دو هفته به تایید کمیته فنی کمیسیون ماده پنج رسید.
 وی افزود با توجه به اینکه نقشه های طرح تفصیلی در نیمه دوم سال 92 مورد تایید کمیته فنی کمیسیون ماده پنج قرار گرفته است بزودی کلیه مدارک این طرح اعم از نقشه، گزارش و ضوابط آن با هماهنگی دبیرخانه کمسیون ماده پنج(اداره کل راه و شهرسازی استان یزد) در کمسیون مطرح و مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر می باشد تعرفه عوارض سال 1393 شهر یزد با هماهنگی و بر اساس ضوابط طرح تفصیلی جدید تهیه گردیده است.