تعداد پارکینگ مورد نیاز واحد مسکونی چگونه محاسبه می شود؟

تعداد پارکینگ مورد نیاز واحد مسکونی چگونه محاسبه می شود؟

آپارتمانی  : 

هر واحد مسکونی حداقل یک واحد پارکینگ نیاز دارد.

اگر مساحت واحد مسکونی بین 300- 150 مترمربع باشد 2 واحد نیاز دارد.

اگر مساحت واحد مسکونی بیش از 300 مترمربع باشد 3 واحد نیاز دارد.

ویلایی:

واحد ویلایی تا 200 مترمربع یک واحد نیاز دارد.

واحد ویلایی بین 400-200 مترمربع یک واحد نیاز دارد.

واحد ویلایی بیش از 400 مترمربع سه واحد نیاز دارد.