تعریف واحد مسکونی؟

تعریف واحد مسکونی؟

مجموعه ای از فضاهای ضروری زندگی که دارای ورودی مستقل و مجزاست و دارای اتاق سرویس بهداشتی و آشپزخانه است.