تفاوت مجتمع ساختمانی با مجتمع آپارتمانی چیست؟

تفاوت مجتمع ساختمانی با مجتمع آپارتمانی چیست؟

مجتمع ساختمانی واحد ساختمانی است که در دو طبقه یا بیشتر (بدون زیرزمین و پیلوت) احداث شده و مشتمل بر چند واحد با ورودی مستقل برای هر واحد در طبقات باشد. (تفکیک واحدها اعیانی بوده و عرصه مشاع باقی می ماند)

 

مجتمع آپارتمانی، مجتمع های ساختمانی واقع در یک قطعه زمین شامل حداقل دو ساختمان آپارتمانی مجزا که دارای درب ورودی مستقل و فضای باز عمومی می باشد.