تهیه طرح اجرایی بلوار بهمن به طرف جاده کوره ها


 
طرح اجرایی بلوار بهمن به طرف جاده کوره ها توسط خانم مهندس اسدالایی در حوزه معاونت شهرسازی و معماری طراحی و مورد تصویب شورای اسلامی شهر یزد قرار گرفت.