تهیه طرح جامع رنگ و مصالح


 
برای اولین بار در کشور تهیه طرح جامع رنگ و مصالح در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به اینکه رویت و استفاده از فضای شهری یکپارچه و هماهنگ به لحاظ رنگ و مصالح از حقوق شهروندان است، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد با در نظر گرفتن جمیع جهات تهیه و طرح مذکور که در شورای اسلامی شهر یزد نیز مورد استقبال و تصویب واقع شده است، اقدام به تهیه طرح فوق الذکر نموده است.
 به گفته مهندس رشیدی یکی از ارائه دهنگان این طرح ، با توجه به اینکه تاکنون فضاهای پنجگانه شهر یزد از دید تخصصی و جامع مد نظر قرار نگرفته است و این امر با عث اغتشاشات بصری و عدم ارتباط و اتصال عناصر فضاهای شهری شهر یزد گردیده است، نیاز به تهیه طرحی جامع در این خصوص ضروری به نظر می رسد.
قابل ذکر می باشد طرح جامع رنگ و مصالح پیشنهاد آقایان مهندس رشیدی و کریمی از کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری می باشد.