تهیه طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد

تهیه طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد

تهیه طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد

 

با انجام این طرح فضاهای شهری در سطح شهر یزد برای اولین بار (در کشور) شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. همچنین نماهای این فضاها بلحاظ بدنه، کف و سقف با آنالیز مسائل زیبایی شناسایی و معماری ایرانی اسلامی آنالیز گردیده و درخصوص بهینه سازی آنها به جهت رنگ و فرم و نوع مصالح ضوابط خاص تدوین و به شهرداری های مناطق ابلاغ می گردد تا در دستور کار قرار گیرد. با اجرای این طرح می توان کیفیت ادراکی بصری فضاهای شهری را ارتقاء بخشیده و شاهد برطرف شدن آلودگی های بصری و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری در سطح شهر بود.

شایان ذکر است مرحله مقدماتی و اول این طرح شامل «مبانی نظری و مرحله شناخت» تهیه گردیده است و مرحله «تحلیل و ارزیابی اطلاعات» در حال انجام می باشد.

مدیر پروژه : محمد رشیدی