تهیه نقشه مدیریت بحران شهر یزد

تهیه نقشه مدیریت بحران شهر یزد

تهیه نقشه مدیریت بحران شهر یزد

 

طرح تهیه نقشه راهبردی مدیریت بحران شهر یزد با هدف اتحاد و اتفاق دستگاه های اجرایی و مدیریت شهری در مقابله با مخاطرات طبیعی و انسان ساز و اطلاع رسانی در مراحل امداد و نجات در شهر یزد و هماهنگی با مراکز معین، در دستور کار قرار گرفته است.

شایان ذکر است مرحله «مبانی نظری و مرحله اول شناسایی وضع موجود» این طرح انجام و مشاور گزارشات خود را در این خصوص ارائه داده است.

مدیر پروژه : محمد رشیدی