توجه به طراحی ورودی پارک ها با القای حس دعوت کنندگی به مخاطبان

توجه به طراحی ورودی پارک ها با القای حس دعوت کنندگی به مخاطبان

جلسه بررسی میزان پیشرفت بازپیرایی پارک های منتخب مناطق با محوریت پارک های مارکار و وحشی بافقی در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری برگزار گردید.

در این جلسه مشاور طرح پارک مارکار درخصوص محوطه سازی اطراف دریاچه و اصلاح ورودی و مسیر آن تا دریاچه توضیحاتی ارائه نمود. همچنین مشاور پروژه بوستان وحشی بافقی طرح اصلاحی را با توجه به موارد درخواستی جلسات قبلی ارائه نمود و جزییات آن به بحث گذاشته شد.

مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری و شهردار منتخب یزد درخصوص موضوعات مطرح شده گفت: در هر دو پروژه موضوع اصلاح ورودی های مجموعه مورد تاکید قرار گرفت و از مشاوران خواسته شده تا با ارائه طرح مناسب نسبت به ایجاد فضایی با حس دعوت کنندگی به مخاطب در محدوده ورودی پارک ها اقدام شود تا امکان حضور حداکثری و بهره بردن شهروندان از اینگونه فضاهای شهری فراهم شود.

در پایان جلسه و طی بازدیدی از بوستان وحشی بافقی، طرح ارائه شده در محل پروژه مورد بررسی دقیق تری قرار گرفت.