جلسه ارائه گزارش مربوط به مطالعات دفع آبهای سطحی شهر یزد در محل جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.


 
 این جلسه که با حضور قائم مقام محترم شهردار یزد، معاون شهرسازی و معماری ، مدیر عامل سازمان آتش نشانی، مدیرعامل سازمان پسماند، نمایندگان مناطق سه گانه شهرداری یزد و همچنین نمایندگان مشاور مهاب برگزار گردید، مهندس دهقان (معاون شهرسازی و معماری) ضمن خیر مقدم به حاضرین توضیحاتی در خصوص پروژه دفع آبهای سطحی ارائه نمودند.
سپس دکتر سمساریزدی (نماینده مشاور مهاب) به ارائه گزارش مطالعات دفع آبهای سطحی شهر یزد به صورت پاورپوینت بر اساس رئوس مطالعات و شرح خدمات مربوطه پرداختند.