حداقل مساحت خالص یک واحد مسکونی چند مترمربع است؟

حداقل مساحت خالص یک واحد مسکونی چند مترمربع است؟

65 مترمربع