حضور شهردار محترم یزد در حوزه معاونت شهرسازی و معماری


مهندس عظیمی زاده شهردار یزد طی جلسه ای در جریان عملکرد کارکنان حوزه معاونت شهرسازی و معماری  قرار گرفتند.
 در این جلسه که روز چهارشنبه مورخ 15/9/91 در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد با حضور مدیران و کارکنان این حوزه برگزار گردید، مهندس زرگر باشی معاون شهرسازی و معماری ضمن خیر مقدم به شهردار محترم یزد طی گزارشی عملکرد کارکنان این معاونت را تشریح نمودند.
مهندس عظیمی زاده نیز ضمن تشکر از مدیران و کارکنان این حوزه و بیان این مطلب که حوزه معاونت شهرسازی و معماری از جمله حوزه هایی است که تمام حوزه ها و سازمان های وابسته به شهرداری به نوعی با آن در ارتباطند؛ حفظ انگیزه در کارکنان را مهمترین عامل در پیشبرد امور دانستند.