دبیرخانه کمیسیون ماده صد

دبیرخانه کمیسیون ماده صد

 

 

تعداد پرونده های ارسال شده به کمیسیون ماده صد در  سال 94 و 95 به تفکیک مناطق  و نواحی

 

 

سال

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمع

منطقه 1

1394

۱۸۹

۲۷۴

۱۹۶

۲۸۶

۲۵۵

۳۰۷

۳۱۷

۲۷۰

۳۱۶

۳۲۲

۳۲۲

۲۷۹

۳,۳۳۳

1395

۲۴۶

۳۰۳

۳۲۱

۳۵۱

۳۵۳

۴۲۵

۲۲۲

۳۴۵

۳۴۱

۲۷۷

۴۰۴

۳۵۲

۳,۹۴۰

منطقه 2

1394

۱۲۸

۲۰۶

۲۳۷

۱۷۵

۱۹۹

۲۳۷

۲۲۷

۲۴۴

۲۳۵

۳۱۴

۲۹۹

۳۳۷

۲,۸۳۸

1395

۱۴۹

۳۳۶

۳۰۵

۳۴۱

۴۲۴

۲۷۶

۳۲۱

۴۱۲

۳۴۹

۳۹۴

۳۴۴

۲۵۵

۳,۹۰۶

منطقه 3

1394

۲۵۱

۳۶۷

۳۷۸

۲۸۴

۲۲۶

۲۳۱

۲۵۰

۲۴۴

۲۸۱

۳۷۰

۴۳۶

۳۷۷

۳,۶۹۵

1395

۲۹۵

۴۲۴

۴۸۱

۵۱۱

۴۳۱

۶۱۶

۴۷۶

۵۲۴

۴۹۳

۳۹۷

۶۱۹

۶۱۰

۵,۸۷۷

ناحیه

 تاریخی

1394

۲۸

۳۴

۴۷

۲۳

۲۷

۳۵

۲۴

۲۹

۱۸

۳۹

۲۷

۴۳

۳۷۴

1395

۲۹

۴۰

۳۳

۲۹

۳۷

۳۲

۳۶

۳۵

۴۲

۳۶

۳۴

۳۱

۴۱۴

جمع

1394

۵۹۶

۸۸۱

۸۵۸

۷۶۸

۷۰۷

۸۱۰

۸۱۸

۷۸۷

۸۵۰

۱,۰۴۵

۱,۰۸۴

۱,۰۳۶

۱۰,۲۴۰

1395

۷۱۹

۱,۱۰۳

۱,۱۴۰

۱,۲۳۲

۱,۲۴۵

۱,۳۴۹

۱,۰۵۵

۱,۳۱۶

۱,۲۲۵

۱,۱۰۴

۱,۴۰۱

۱,۲۴۸

۱۴,۱۳۷

 
 
 

 

 

جدول آراء صادره کمیسیون های ماده  در سال 94 و 95 به تفکیک نوع رأی

 

 

تعطیل و تبدیل به کاربری مجاز

جریمه

جریمه و قلع بنا

قلع بنا

سایر

جمع

کمیسیون یک

1394

۱

۱,۱۸۲

 

۲۴۳

۳۷

۱,۴۶۳

1395

۱

۱,۸۵۹

 

۲۳۳

۹۱

۲,۱۸۴

کمیسیون دو

1394

 

۷۹۱

 

۵۱۹

۲۰۵

۱,۵۱۵

1395

۱

۱,۰۶۳

 

۸۱۳

۲۲۶

۲,۱۰۳

کمیسیون سه

1394

۴

۱,۴۲۳

 

۲۹۵

۶۸

۱,۷۹۰

1395

۲

۲,۰۰۶

 

۳۷۴

۱۲۵

۲,۵۰۷

کمیسیون چهار

1394

 

۱,۰۲۷

۱

۲۷

۴۳

۱,۰۹۸

1395

 

۱,۳۱۶

 

۳۳

۶۰

۱,۴۰۹

کمیسیون پنج

1394

         

۰

1395

 

۲۶۷

 

۷

۶

۲۸۰

کمیسیون شش

1394

۱

۶۲۵

 

۱۶۳

۱۰۲

۸۹۱

1395

 

۱,۰۶۰

 

۳۲۳

۹۴

۱,۴۷۷

کمیسیون هفت

1394

 

۱,۳۶۱

 

۳۸

۷۹

۱,۴۷۸

1395

 

۲,۱۹۵

 

۱۹۸

۱۵۱

۲,۵۴۴

جمع

1394

۶

۶,۴۰۹

۱

۱,۲۸۵

۵۳۴

۸,۲۳۵

1395

۴

۹,۷۶۶

۰

۱,۹۸۱

۷۵۳

۱۲,۵۰۴