دبیرخانه کمیسیون ماده صد

دبیرخانه کمیسیون ماده صد

 

تعداد پرونده های ارسال شده به کمیسیون ماده صد در  سال 1393 و 1394 به تفکیک مناطق  و نواحی

 

 

سال 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمع

منطقه یک

1393

۱۱۷

۱۹۶

۱۲۱

۲۰۵

۱۳۱

۱۸۴

۱۴۷

۱۹۲

۱۹۰

۲۳۱

۲۸۰

۲۹۰

۲,۲۸۴

1394

۱۸۹

۲۷۴

۱۹۶

۲۸۶

۲۵۶

۳۰۷

۳۱۷

۲۷۰

۳۱۶

۳۲۲

۳۲۲

۲۷۹

۳,۳۳۴

منطقه  دو

1393

۹۶

۱۹۱

۱۲۵

۱۶۰

۱۳۷

۱۸۱

۱۵۹

۱۹۸

۲۰۸

۲۱۰

۲۲۷

۲۶۳

۲,۱۵۵

1394

۱۲۸

۲۰۷

۲۳۷

۱۷۵

۱۹۹

۲۳۷

۲۲۷

۲۴۴

۲۳۵

۳۱۵

۳۰۱

۳۴۰

۲,۸۴۵

منطقه سه

1393

۱۷۹

۳۳۷

۲۸۰

۳۹۶

۲۸۶

۳۱۲

۳۲۶

۲۹۹

۳۷۰

۴۳۲

۴۱۶

۵۰۵

۴,۱۳۸

1394

۲۵۲

۳۶۷

۳۷۹

۲۸۶

۲۲۶

۲۳۱

۲۵۱

۲۴۶

۲۸۱

۳۷۲

۴۳۸

۳۷۹

۳,۷۰۸

ناحیه تاریخی

1393

۲۳

۳۱

۲۲

۲۸

۲۰

۴۶

۲۷

۳۱

۳۵

۲۲

۲۶

۳۵

۳۴۶

1394

۲۸

۳۴

۴۷

۲۳

۲۷

۳۵

۲۴

۲۹

۱۸

۳۹

۲۷

۴۵

۳۷۶

جمع

1393

۴۱۵

۷۵۵

۵۴۸

۷۸۹

۵۷۴

۷۲۳

۶۵۹

۷۲۰

۸۰۳

۸۹۵

۹۴۹

۱,۰۹۳

۸,۹۲۳

1394

۵۹۷

۸۸۲

۸۵۹

۷۷۰

۷۰۸

۸۱۰

۸۱۹

۷۸۹

۸۵۰

۱,۰۴۸

۱,۰۸۸

۱,۰۴۳

۱۰,۲۶۳

 

 

 

 

 

جدول آراء صادره کمیسیون های ماده صد در  سالهای 1393 و 1394 به تفکیک نوع رأی

 

 

 

تعطیل و تبدیل به کاربری مجاز

جریمه

جریمه و قلع بنا

قلع بنا

سایر

جمع

کمیسیون یک

1393

۲

۱,۵۴۳

 

۱۲۱

۷۴

۱,۷۴۰

1394

۱

۱,۱۸۴

 

۲۴۳

۳۷

۱,۴۶۵

کمیسیون دو

1393

 

۹۸۳

 

۳۲۹

۱۲۶

۱,۴۳۸

1394

 

۷۹۲

 

۵۱۹

۲۰۵

۱,۵۱۶

کمیسیون سه

1393

۳

۱,۱۹۲

۲۴

۱۹۷

۵۱

۱,۴۶۷

1394

۴

۱,۴۲۴

 

۲۹۵

۶۸

۱,۷۹۱

کمیسیون چهار

1393

 

۱,۰۹۱

 

۱۲

۵۲

۱,۱۵۵

1394

 

۱,۰۲۷

۱

۲۷

۴۳

۱,۰۹۸

کمیسیون شش

1393

 

۴۹۵

۲۱

۹۴

۱۲۴

۷۳۴

1394

۱

۶۲۵

 

۱۶۳

۱۰۲

۸۹۱

کمیسیون هفت

1393

۱

۵۹۶

 

۱۳

۴۵۱

۱,۰۶۱

1394

 

۱,۳۶۲

 

۳۸

۷۹

۱,۴۷۹

جمع

1393

۶

۵,۹۰۰

۴۵

۷۶۶

۸۷۸

۷,۵۹۵

1394

۶

۶,۴۱۴

۱

۱,۲۸۵

۵۳۴

۸,۲۴۰