در چه ساختمانهایی آسانسور الزامی است؟

در چه ساختمانهایی آسانسور الزامی است؟

در کلیه ساختمان های عمومی همچنین ساختمانهای آپارتمانی که ارتفاع آنها بیش از 10/30 از کف باشد.