دومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد در مورخ 19/ 4/92 افتتاح می گردد.


 دومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد در  مورخ 19/ 4/92 افتتاح می گردد.
مهندس شفیعی دبیر دفاتر کارگزاری از افتتاح دومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد خبر داد.
دومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد به شماره 22 و با مسئولیت مهندس محمد بابایی جهت انجام امورمربوط به شهرسازی منطقه 2 در بلوار امام جعفر صادق ، جنب کانون زبان، روز  چهارشنبه مورخ 19/ 4/92 ساعت 10 صبح افتتاح خواهد شد.