روی کدام سطح ساختمان باید نماسازی انجام گیرد؟

روی کدام سطح ساختمان باید نماسازی انجام گیرد؟

کلیه سطوح نمایان ساختمانها که از داخل معابر و ساختمان های همجوار قابل مشاهده است. (اعم از نمای اصلی یا جانبی) نمای شهر محسوب می شود و باید با مصالح مرغوب نماسازی شود. (هر گونه گواهی جهت ساختمانهایی که قابل بهره برداری بوده و یا عملیات ساختمانی آنها تمام شده منوط به انجام نماسازی کل نماهای اصلی و جانبی است.)