زیربنای بالکن ها چگونه محاسبه می شود؟

زیربنای بالکن ها چگونه محاسبه می شود؟

بالکن سه طرف بسته      دو سوم مساحت آن
بالکن دو طرف بسته      یک دوم            مساحت آن            
بالکن یک طرف بسته      یک سوم

        مساحت آن           

 

جزء زیربنا محاسبه می گردد.