ساماندهی فضاهای سبز واقع در تقاطع ها و میادین شهر

ساماندهی فضاهای سبز واقع در تقاطع ها و میادین شهر

در راستای بهبود فضاهای سبز شهر، ساماندهی سیما و منظر شهری و آسیب شناسی وضع موجود،  تهیه طرح ساماندهی فضاهای سبز واقع در میادین و تقاطع های مناطق پنج گانه در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

در این خصوص به عنوان گام اول، از هر منطقه شهر یزد، 5 موقعیت اولویت دار شناسایی و طرح آنها تهیه و در جلسه روز شنبه مورخ 1397/08/26 در دفتر معاون شهرسازی و معماری و با حضور معاونین زیربنایی، خدمات شهری و برنامه ریزی شهرداری و همچنین شهرداران مناطق، مدیر و کارشناسان سازمان سیما و منظر و حوزه معاونت شهرسازی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با انجام اصلاحات اعلام شده، نسبت به اجرای آنها تا قبل از پایان سال جاری اقدام گردد.