ساماندهی مبنای وصول عوارض در شهرداری با تکمیل طرح پیوست اقتصادی، اجرایی و مالی طرح تفصیلی

ساماندهی مبنای وصول عوارض در شهرداری با تکمیل طرح پیوست اقتصادی، اجرایی و مالی طرح تفصیلی

مبنای وصول عوارض در شهرداری با تکمیل طرح پیوست اقتصادی، اجرایی و مالی طرح تفصیلی شهر یزد ساماندهی می شود.

جلسه بررسی و ارائه گزارش طرح پیوست اقتصادی، اجرایی و مالی طرح تفصیلی شهر یزد با حضور معاون شهرسازی و معماری، معاون مالی اقتصادی ، مدیر شهرداری منطقه چهار، جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری و نمایندگان مشاور تهیه کننده طرح در دفتر معاونت شهرسازی و معماری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارائه کامل گزارش تهیه شده بر اساس شرح خدمات قرارداد توسط نمایندگان مشاور،  مقرر گردید مشاور طرح با در نظر گرفتن مدت زمان تهیه طرح با هماهنگی و همکاری معاونت شهرساز ی و معماری و معاونت مالی اقتصادی نسبت به تکمیل نهایی مطالعات و گزارش های مربوطه جهت تصویب در مراجع ذیربط اقدام نماید.

شایان ذکر است هدف از تهیه این طرح، ساماندهی مبنای وصول عوارض در شهرداری می باشد.