سطح اشغال چیست؟

سطح اشغال چیست؟

سطح اشغال شده زمین توسط ساختمان را می گویند. به بیان دیگر تصویر قائم بیشترین سطح از طبقات که زیر آن ستون یا دیوار دارد.